Tammiste ÜF Projekt

Projekti nimetus: Sindi linna ja Sauga valla Tammiste küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine – Sauga vald

Projekti nr: 2.1.0101.09-0030

Projektiga seotud ehitustööd viidi ellu aastatel 2009-2012

  • Projekti eelarveline abikõlblik kogumaksumus 4 635 416 EUR (72,5 MEEK)
  • EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma 3 612 742EUR (56,5 MEEK) (mitte rohkem kui 77,94% abikõlblikest kuludest)
  • omaosalus (toetus Sauga valla eelarvest) 1 022 674 EUR (16,0 MEEK)

Projekti lühiiseloomustus

Projekt oli üks osa grupeeritud projektist, kuhu kuulus lisaks ka Sindi linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projekt. Mõlemad projektid paiknevad ühisel Sindi reoveekogumisalal, mille arvestuslikuks reostuskoormuseks on 7100 ie.

Projektide arendajad (OÜ Sindi Vesi koos Sindi Linnavalitsusega ning AS Sauga Varahaldus, keda toetab Sauga Vallavalitsus) sõlmisid kokkuleppe koostööks projekti elluviimise etapis, et võimalikult efektiivselt jõuda püstitatud eesmärkide realiseerimiseni.

Projekt aitab kaasa viia Sindi linna ja Sauga valla Tammiste küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi vastavusse tänase päeva nõuetele, mis tagab kõikidele tarbijatele tervisele ohutu ja kvaliteetse joogivee ning keskkonnareostuse minimiseerimise.

Projektiga laiendati ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi nendes kehtestatud Sindi reoveekogumisala piirkondades, kus see veel puudub – Sindi linna individuaalelamupiirkonnas ning kogu Tammiste küla tiheasustusalal. Sindi linnas annab projekti elluviimine võimaluse ühineda ÜVK süsteemiga ca 1800 elanikul, Tammiste külas ca 1000 inimesel.

Sindi-Pärnu survekanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine võimaldab minimiseerida keskkonariskid puhastamata reovee sattumisel loodusesse torustiku avarii korral – põhjavette, pinnasesse ja Pärnu jõkke, mis kuulub Natura 2000 alade nimekirja.

Projekti üldised tehnilised näitajad:

Indikaator
Ehitati Rekonstrueeriti
isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus (m) 15 257
survekanalisatsioonitorustiku pikkus (m) 2 295
reoveepumplate arv (tk) 8
reoveepuhastite arv (tk)
joogiveetorustiku pikkus (m) 18 115
hüdrandid 31
veemõõdusõlmed (tk) 1
joogiveepumplate arv (tk)
joogiveetöötlusjaamade arv (tk)
puurkaevud, vee reservuaarid
sadeveekanalisatsiooni pikkus
vee- ja kanalisatsioonivõrgu liitumispunktid 599
reovee ülepumpla automaatika kaasajastamine 2

 

Projekti hankeplaan
Nagu alltoodud tabelist nähtub, viidi osa teenuste hankeid ja lepinguid ellu ühiselt koos OÜ-ga Sindi Vesi, mille eesmärgiks on tagada ostetavate teenuste kõrge kvaliteet ning raha efektiivne kasutamine.

nr Hanke-menetlus Lühiiseloomustus Leping tüüp Edukas pakkuja
1 Liht-menetlus Projektijuhtimise teenused Teenusleping OÜ Ekoekspert
2 Liht-menetlus Sindi-Pärnu survekanalisatsiooni-kollektori ning Sindi linna ja Tammiste küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu uurimis-projekteerimistööd PTÜ2007-projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused SWECO Projekt AS
3 Avatud hange Sindi-Pärnu surve-kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine ja Tammiste küla vee- ja kanalisatsioonitorustike 1.etapi ehitus punane FIDIC konsortsium AS Merko Ehitus/ AS Merko Infra
4 Avatud hange Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus hanke 3 üle valge FIDIC Vealeidja OÜ
5 Liht-menetlus Lõpparuande finantsanalüüside läbiviimine Teenusleping OÜ Väärtusinsener
6 Otse-lepingud (RHS §19 lg 1) Notaritasud ja riigilõivud maale isikliku kasutusvalduse lepingute sealdmisel notariaalsed lepingud
7 Välja-kuuluta-miseta läbi-rääkimis-tega hange Projektijuhtimisalaste lisateenuste hankimine Sindi ja Sauga ÜF projekti elluviimiseks – torustikealusele maale isikliku kasutusvalduse lepingute ettevalmistamine ning notariaalse allkirjastamise korraldamine Teenusleping OÜ Ekoekspert
8 Välja-kuuluta-miseta läbi-rääkimis-tega hange Tammiste küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu täiendavad uurimis-projekteerimistööd PTÜ2007-projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused SWECO Projekt AS
9 Liht-menetlus Pärnu-Tammiste veemagistraali ehitus roheline FIDIC Water Ser Lääne-Eesti AS
10 Liht-menetlus Omanikujärelevalve hange 9 üle OKÜ 2005 Keska Consult OÜ
11 Liht-menetlus Tammiste külas paigaldatavatele reovee-pumplatele katastriüksuste moodustamine teenusleping OÜ Tippgeo
12 Avatud hange Tammiste küla ühisveevõrgu ja kanalisatsioonitorustike ehitus, 2.etapp punane FIDIC AS Viimsi Keevitus
13 Avatud hange Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Tammiste küla ühisveevõrgu ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde 2.etapi üle Valge FIDIC konsortsium OÜ Waterkom, AS Tallinna Vesi ja OÜ Ehitus-agantuur

YFprojekt