Sauga ÜF Projekt

Projekti nimetus: Sauga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti nr: 2.1.0101.14-0127

Projekti eelarveline abikõlblik kogumaksumus 537 860,10 EUR
Projekti kogumaksumus (sh mitteabikõlblik investeering) 610 704,10 EUR
EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma 410 000,00 EUR
(mitte rohkem kui 76,23 % abikõlblikest kuludest)
abikõlblik omaosalus 127 860,10 EUR
mitteabikõlblik omaosalus 72 844,00 EUR
omaosalus kokku (sh toetus Sauga valla eelarvest) 200 704,10 EUR

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund)
Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Erinevalt teistest struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust liikmesriikidele. Valdkonnad, mida Ühtekuuluvusfond toetab on keskkond ja transport, eesmärgiga viia riigi keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Keskkonnasektoris on peamine osa Ühtekuuluvusfondi eelarvest suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamisele

Lisainformatsioon EL struktuurifondide kodulehelt http://www.struktuurifondid.ee/
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 29.08.2014 (KIK juhatuse otsus nr 1-25/114)
Projekti abikõlblikkuse periood lõpp: 01.12.2015

Projektijuht:  Ranno Mellis
mobiil:  51 31448
telefon: 6311238
e-post: ranno@ekoekspert.ee

Projekti lühiiseloomustus
Sauga aleviku veevarustus planeeritakse ühendada Pärnu linna veevarustussüsteemiga. Selleks rajatakse ühendustorustik Pärnu linnas läbi Sauga aleviku eramute piirkonna (nn. Vingiküla) ehitades paralleelselt magistraaltoruga välja ka ühendustorustiku Vingiküla tarbijate liitumiseks. Täiendavalt rajatakse Sauga aleviku korrusmajade piirkonda survetõstepumpla. Kogu aleviku terviklikuks varustamiseks Pärnu linnast tuleva joogiveega ühendatakse aleviku senised autonoomsed veevarustusvõrgud ühtseks võrguks, sh. Sauga keskuse piirkond ning Hirvela elurajoon koos aleviku kirde poolse tootmispiirkonnaga. Rekonstrueeritakse osa olemasolevatest kanalisatsioonitorustikest ning reoveepumpla. Aleviku keskuses asuvate korruselamute piirkonnas ehitatakse välja lahkvoolne sadeveesüsteem.

Peamisteks Sauga aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni probleemideks tänapäeval on nõuetele mittevastava joogiveeteenuse pakkumine tarbijatele, sademevee tungimine reoveekanalisatsiooni aleviku keskuse kortermajade piirkonnas ning sagedased veetorustiku avariid Sauga aleviku Vingiküla piirkonnas.

Projekt võimaldab viia Sauga aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi vastavusse tänase päeva nõuetele, mis tagab kõikidele tarbijatele tervisele ohutu ja kvaliteetse joogivee ning keskkonnareostuse minimiseerimise.

 

Projekti üldised tehnilised näitajad:

Indikaator
Ehitatav Rekonstrueeritav
isevoolne kanalisatsioonitorustik (m) 1,7 km
reoveepumplad (tk) 1
joogiveetorustik 2,6 km
veemõõdusõlm (tk) 1
survetõstepumpla (tk) 1
veereservuaar (tk) 1
sadeveekanalisatsioon (m) 720 m 100 m
liitumispunktid 60 15
hüdrandid (tk) 8
siibrikaevud (tk) 4

Märkus – torustike pikkused on esialgsed (indikatiivsed) ning need täpsustuvad projekteerimis-ehitustööde käigus

Projekti hankeplaan

Nr  Lepingute (osade) arv hankes  Hanke-menetlus  Lühiiseloomustus  Leping tüüp  Hanke algus (aasta, kvartal)  Lepingu lõpp (aasta, kvartal)
 1  3  Avatud hange Osa 1 – Sauga survetõstepumpla, veemõõdusõlme ja Vingiküla veeetorustike projekteerimis-ehitustööd
Osa 2 – Sauga aleviku keskuse vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ehitus-rekonstrueerimistööd
Osa 3 – Sauga aleviku keskuse ülepumpla rekonstrueeerimine
kollane FIDIC  03.11.14  IV kvartal 2015
 2  1  Avatud hange  Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus projekteerimis-ehitustööde üle  valge FIDIC  04.11.14  IV kvartal 2015
 3  1  Hinna-küsimine  Projekti lõpparuande juurde kuuluva FMA läbiviimine  tööleping  III kvartal 2015  IV kvartal 2015